Algemene verkoopsvoorwaarden

1. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

1.1    Wij zijn Mobistoxx met website mobistoxx.be (de "Site"). Onze andere bedrijfsgegevens:

- Bedrijfsnaam: Acaza BVBA
- Maatschappelijke zetel: Industrielaan 4, 8501 Heule
- Ondernemingsnummer: BE 0823.850.692

 

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op elk aanbod via de Site.

2.2 Jouw bestelling zal enkel worden bevestigd voor zover je hebt bevestigd dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en aanvaard. Het plaatsen van een bestelling op de Site geldt bijgevolg als uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden, in de versie die van toepassing is op de datum van de bestelling.
 
2.3 Wij kunnen de Algemene Voorwaarden wijzigen zonder jou daarvan persoonlijk op de hoogte te brengen. De wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op de Site worden gepubliceerd. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

 

3. GOEDEREN EN PRIJZEN

3.1 De op de Site vermelde prijzen zijn in Euro (€) en inclusief BTW.

3.2 Wij kunnen op elk ogenblik het aanbod en de prijzen op de Site wijzigen.

3.3 Wij behouden ons eveneens het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en/of de specificaties van een goed op de Site ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.

 

4. BESCHIKBAARHEID – VERTRAGING VAN LEVERING

4.1 Op de Site wordt vermeld of een goed al dan niet in voorraad bij ons is. Indien een goed niet in voorraad is, wordt de geschatte levertijd op de Site vermeld.

4.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging van levering, bijvoorbeeld indien wij het bestelde goed zelf niet in voorraad hadden en de leverancier met vertraging levert aan ons. Wij verbinden er ons echter toe jou zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van enige vertraging en, indien gewenst door jou, een vergelijkbaar goed voor te stellen met hetzelfde prijsniveau of een terugbetaling.

4.3 Indien goederen worden geleverd op verschillende data als gevolg van hun beschikbaarheid, is de leveringstermijn gebaseerd op de uiterste leveringsdatum.

 

5. WIJZEN VAN LEVERING

5.1 Alle goederen die worden verkocht op de Site zijn onderworpen aan een standaard levering, op de begane grond, in België en Nederland. Je kan ook kiezen voor een gespecialiseerde levering voor een extra bijdrage, waarbij dan wordt geleverd in de kamer van jouw keuze en zelfs op de eerste verdieping.

5.2 Wij leveren jouw bestelling op het adres dat je ingeeft bij de bestelling.

5.3 Wij behouden ons het recht voor om een verzending in verschillende delen op te splitsen.

5.4 De levering kan alleen worden gedaan zodra de bestelling wordt bevestigd en de betaling is gevalideerd. In geval van weigering van de bank, wordt de bestelling geannuleerd.

 

6. BETALING

6.1 Wij bieden verschillende beveiligde betaalmethodes aan zoals betaling via kredietkaart (Visa, Maestro, MasterCard, American Express ...), PayPal, overschrijving, E-banking of iDeal.

6.2 Met Cofidis betaalt u uw aankopen in 3 keer. U wordt automatisch doorverwezen naar de beveiligde site van Cofidis. Om van een betaling in 3 keer te kunnen genieten, moet u een particulier (meerderjarige natuurlijke persoon) zijn die in België woont en houder is van een Belgische identiteitskaart en van een Visa- en MasterCard-kredietkaart met een geldigheidsdatum van meer dan 4 maanden na het moment van de aanvraag (met uitzondering van de MasterCard by Cofidis, MasterCard Gold by Cofidis, American Express, E-CB en beroepskaart). De betalingsfaciliteit heeft een looptijd van 2 maanden, onder voorbehoud van betaling van het eerste derde, geldig bij aankoop van € 100 tot € 1000. U beschikt over een termijn van 14 dagen om afstand te doen van uw betalingsfaciliteit. Klik hier om de voorwaarden te bekijken. Nadat Cofidis uw dossier heeft onderzocht en aanvaard, zal Cofidis uw financiering valideren en ons daarvan op de hoogte brengen. Daarna kunnen we uw bestelling valideren en de bestelde artikelen verzenden.

COFIDIS nv is erkend als kredietgever bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA): chaussée de Lille 422A - 7501 Orcq - RPR-BTW-BE 0400.359.283.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1 Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen volgend op de dag van de levering het recht om ons mee te delen dat je de goederen niet wil houden. Vanaf het moment dat je ons hebt laten weten dat je afziet van de aankoop heb je opnieuw 14 dagen de tijd om de bestelde goederen terug te sturen. Dit is mogelijk zonder betaling van een boete en zonder dat je een reden moet opgeven. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor goederen aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik. Dit herroepingsrecht is eveneens niet van toepassing voor goederen die op maat gemaakt zijn voor jou of die aangepast zijn voor jou en dus afwijken van de standaard specificaties (aanpassing van de hoeken, grootte of dikte, met toevoegingen, …).

7.2 Tijdens de eerste 30 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren en in de mate van het mogelijke in de originele staat. Indien mogelijk ontvangen we ook graag de originele verpakking.

7.3 Je kan de goederen zelf terugsturen via de post of een koerier. Jij bent dan verantwoordelijk voor het transport. Soms halen we liever zelf je goed op. Als dit zo is laten we je dat weten in de ontvangstbevestiging van je retourmelding.

7.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor jouw rekening. Indien wij liever zelf zorgen voor de ophaling, zullen wij aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken.

7.5 Indien wij zelf zorgen voor de ophaling van de goederen, zullen wij zo snel mogelijk overgaan tot terugbetaling van de volledige aankoopprijs, inclusief de eventueel aangerekende leveringskosten, en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop je hebt aangegeven dat je wil afzien van de aankoop.

7.6 Indien je de goederen zelf terugstuurt, zullen wij de volledige aankoopprijs, inclusief de eventueel aangerekende leveringskosten, aan jou terugbetalen binnen 5 werkdagen (i) nadat we je bestelling teruggekregen hebben of (ii) nadat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7.7 Je kan je herroepingsrecht uitoefenen middels het afgeven van een ondubbelzinnige verklaring, doch, om het gemakkelijk te maken, raden we aan om ons ons te contacteren via email of via het Europees modelformulier voor herroeping en dit opsturen naar info@mobistoxx.com of per post naar Mobistoxx, Menensesteenweg 295, 8940 Wervik. Wij zullen je een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

7.8 Ingeval van beschadiging of gebruik van het goed kunnen wij een schadevergoeding van jou vorderen die overeenstemt met de waardevermindering van het goed als gevolg van de beschadiging of het gebruik.

 

8. GARANTIE

8.1 Wij vinden het belangrijk om onze klanten tevreden te stellen en bieden hen dus een snelle en efficiënte dienst-na-verkoop aan via een contactformulier op de Site.

8.2 Wij garanderen dat de goederen die jij bestelt via de Site conform zijn aan jouw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die jij ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het goed.

8.3 Alle goederen die je via de Site koopt en die bestemd zijn voor privaat gebruik, genieten van twee jaar wettelijke waarborg. Dit betekent dat wij bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering het goed kosteloos zullen laten herstellen dan wel vervangen, op voorwaarde dat je het gebrek of defect binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling aan ons hebt gemeld.

8.4 Om een vlotte behandeling te bespoedigen, raden wij aan om ons via deze link te contacteren en het gebrek of defect nauwkeurig te beschrijven en foto’s ervan toe te voegen.

8.5 Defecten of schade als gevolg van slijtage, foutief gebruik, water, oxidatie, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant worden niet door de garantie gedekt.

 

9. KLACHTEN EN GESCHILLEN

9.1 We proberen steeds om eventuele technische problemen, problemen bij levering of een klacht op te lossen op een voor jou aanvaardbare manier.

9.2 We helpen je het liefst zelf met je klacht. De beste oplossingen worden gevonden door contact op te nemen met onze dienst na verkoop.

9.3 Komen we er écht niet uit? Dan kan je ook besluiten om gebruik te maken van het “Online Dispute Resolution-platform”. Het e-mail adres van Mobistoxx dat je bij het invullen van het ODR webformulier moet invullen is info@mobistoxx.com.

 

10. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Je bent verantwoordelijk voor de informatie die je tijdens de registratie en bestelling aan ons hebt verstrekt. Je bent dus verantwoordelijk voor het controleren van de volledigheid en juistheid van jouw bestelling, zoals het afleveradres. In geval van een bestelling via de telefoon met onze klantendienst, verwachten wij dat je de gegevens van de bestelling controleert op basis van de mail die aan jou zal worden verzonden ter bevestiging van de bestelling.

10.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of fouten in de levering door gevolg van foutieve klantgegevens.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onze contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de bestelde goederen.

 

11. OVERMACHT

11.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

11.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 Onze Site, logo's, teksten, foto's, en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van ons, van onze leveranciers of van andere rechthebbenden.

12.2 Zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming mag je geen gebruik maken, kopiëren en/of wijzigingen aanbrengen aan onze Site, logo's, teksten, foto's, en in het algemeen al onze communicatie.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.